Règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic

08/11/2023

Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.

En data de 8 de novembre s'ha publicat el Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre. La norma regula el requisit d'una llicència urbanística prèvia per a la destinació dels habitatges a l'ús turístic en els 262 municipis inclosos en l'annex del Decret Llei, la qual tindrà una durada de cinc anys, prorrogable per períodes d'igual durada sempre que el planejament urbanístic ho permeti

Els municipis inclosos en l'annex són aquells on  hi ha problemes d'accés a l'habitatge o risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic. Aquesta relació té una vigència de cinc anys, a comptar de l'entrada en vigor del Decret Llei (09/11/2023).

Per altra banda, la norma estableix també que mitjançant una Ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'urbanisme, s'ha de determinar la relació dels municipis amb problemes d'accés a l'habitatge. Pel que la relació inicial de municipis perdrà vigència en el moment que es publiqui l'Ordre que aprovi la relació que la substitueix. Aquesta Ordre s'aprovarà cada cinc anys, amb audiència prèvia als municipis afectats.

Pel que fa al règim transitori dels habitatges d'ús turístic habilitats a l'entrada en vigor del Decret Llei s'estableix:

  • En el termini de cinc anys, els titulars d'aquests habitatges han d'obtenir la llicència urbanística d'acord amb el règim establert a la disposició addicional vint-i-setena o bé cessar l'activitat.
  • Es preveu una única ampliació de la transitorietat establerta per als habitatges ja habilitats en el moment d'entrada en vigor de la norma i, per tant, la pròrroga per a l'obtenció de la preceptiva llicència, amb l'acreditació per part del titular de la no compensació de la pèrdua del títol habilitant.
  • Es regula el caràcter indemnitzatori de les pròrrogues i el règim transitori establert per als habitatges ja habilitats en el moment d'entrada en vigor de la norma.
  • L'aplicació del règim transitori als municipis que s'incorporin de nou a la llista a conseqüència de posteriors Ordres, així com el moment d'inici del còmput del règim transitori.

Finalment, la norma modifica el text refós de la Llei d'urbanisme:

  • S'afegeix una nova lletra, la p, a l'apartat 1 de l'article 187, que regula els actes subjectes a llicència urbanística prèvia, per al destí dels habitatges a ús turístic en els municipis amb problemes d'accés a l'habitatge i en els municipis en risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic, entesos com aquells que, en el moment de redacció d'aquest Decret llei, presentin una concentració de 5 habitatges d'ús turístic o més per 100 habitants, sense perjudici que el planejament general justifiqui la suficiència de sòl qualificat com a residencial destinat a domicili permanent i habitual, sense poder superar una ràtio de 10 habitatges d'ús turístic per 100 habitants.
  • S'afegeix una nova disposició addicional, la vint-i-setena, amb l'objectiu de regular el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic en el sentit d'establir que tenen l'obligació de disposar de la corresponent llicència urbanística en determinats municipis, independentment d'altres llicències o autoritzacions que siguin necessàries. Aquesta disposició també estableix que el planejament urbanístic ha de permetre expressament la compatibilitat de l'ús d'habitatge d'ús turístic amb l'ús d'habitatge destinat a domicili habitual i permanent; així mateix, estableix que en cap cas es poden atorgar més llicències que les resultants d'aplicar un màxim de 10 habitatges d'ús turístic per 100 habitants. Finalment, aquesta disposició estableix el mecanisme per actualitzar la relació de municipis en els quals el destí dels habitatges a l'ús turístic requerirà una llicència prèvia, que és a través d'una ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'urbanisme, prèvia audiència als municipis.

Entrada en vigor: 9 de novembre de 2023

Enllaç al Decret Llei 3/2023