Reglament de desplegament de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica

08/07/2022

Ha estat aprovat el Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica (LFAE).

Com a aspectes rellevants de la norma cal destacar:

  • Incorporació de les "persones autoritzades", figura que es regula a l'Art.7, les quals poden actuar en nom dels titulars per a les transaccions electròniques següents: omplir formularis; visualització de dades i notificacions; presentació de sol·licituds, D.R. i Comunicacions signades per la persona autoritzant; fer pagament de taxes associades a tràmits. Les perrsones autoritzades no poden signar en nom dels titulars ni llurs representants.
  • Portal únic per a les activitats econòmiques (Art. 8-12): Unifica la informació sobre els serveis i els procediments que ofereixen les administracions públiques a les persones titulars de les activitats econòmiques, on disposen d'una àrea privada i es disposa de la Cerca Guiada de Tràmits i el Servei de Finançament Unificat. 
  • Directori d'empreses, establiments i registres (Art. 15): Les administracions públiques s'hauran d'adherir al Directori d'empreses, establiments i registres, al qual tindran accés les persones usuàries des de l'àrea privada. Les dades del Directori es publicitaran al portal únic, respectant la normativa de protecció de dades.
  • Es crea l'identificador únic de l'establiment (Art. 18), eina per a la identificació inequívoca de l'emplaçament on es pot dur a terme una activitat i que les Administracions Públiques faran constar en tota la documentació inclosa en els expedients relatius a les activitats econòmiques ubicades en aquest establiment. L'identificador és inherent a l'establiment i es manté en cas de transmissió de titularitat o substitució d'una activitat per una altra.
  • Models normalitzats per a l’exercici de l’activitat (Art. 52):  Els certificats tècnics que requereixin les diferents normatives i els continguts mínims dels projectes tècnics que preveuen les normatives sectorials s'han de formalitzar en models normalitzats i són d'ús obligatori.  
  • S’estableix criteris sobre quan una modificació és substancial o no substancial (Art. 53), establint-se com a modificació substancial:

   a) Addició o alteració d'instal·lacions, de la seva distribució o de les emissions que produeixin, sempre que siguin susceptibles d'afectar l'entorn urbà, el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones.

   b) Increment de la superfície de l'establiment per sobre dels llindars a partir dels quals estableixin la necessitat d'aportar un projecte tècnic, d'acord amb el que preveu l'article 32.3 i l'annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre.

   c) Alteracions de la superfície de l'establiment, o canvis en la seva distribució, en la decoració o en les instal·lacions, que tinguin efectes sobre les condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis exigides per la normativa aplicable.

   d) Sotmetiment de l'activitat resultant a un règim d'intervenció o requisits normatius diferents als quals estava sotmesa amb anterioritat a la modificació.

   e) L'acumulació de modificacions no substancials que, tractades conjuntament, determina que s'assoleixi la consideració modificacions substancials
  • Règim de control de les activitats (Títol VI) 
  • Transmissió d’activitats sotmeses a D.R. (D.T. única): en cas de transmissió d'activitats econòmiques que en el moment del seu inici estaven sotmeses al règim de D.R. d'acord amb la Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa, cal presentar una comunicació acompanyada del corresponent Certificat Tècnic acreditatiu que es compleixen els requisits normatius que li eren d'aplicació, en cas que no s'hagi aportat prèviament.
  • Catàleg de tots els tràmits disponibles a la FUE (Annex 1).

L'entrada en vigor del Reglament serà el pròxim 27 de Juliol.