REGULACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE REACCIÓ AL FOC DELS CABLES DE TELECOMUNICACIONS

24/10/2019

Ordre ECE/983/2019

En aplicació del Reglament UE 305/2011, pel que s'estableixen les condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció (CPR), el Ministeri d'economia i empresa ha publicat l'Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de telecomunicacions a l'interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat per Reial decret 346/2011, d'11 de març i es modifica l'Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa aquest reglament.

L'Ordre fixa els nivells mínims de reacció al foc dels cables de telecomunicacions i estableix que, en cas que aquests cables hagin d'instal·lar-se en contacte o per la mateixa canalització que d'altres sotmesos a altra legislació (com per exemple els cables elèctrics), tot el conjunt haurà de complir amb els requisits que fixi la legislació més estricta.

La disposició ha entrat en vigor el 4 d'octubre (excepte les modificacions del RD 346/2011 de l'article 2 de l'Ordre).