Revisió d'ofici d'autoritzacions ambientals d'activitats d'indústries dels escorxadors, subproductes animals o coproductes comestibles de l'Annex I.1 de la Llei 20/2009

17/03/2024

La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ha informat de la publicació de la Decisió d’Execució UE 2022/2110 de la Comissió d’11 de desembre de 2023, per la que s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD), per a les indústries dels escorxadors, subproductes animals o coproductes comestibles.

L’article 21.3 de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (DEI) determina que en un termini de 4 anys a partir de la publicació de les decisions sobre les conclusions sobre les MTD relatives a l’activitat principal d’una instal·lació, l’autoritat competent haurà de garantir que s’hagin revisat, i si fos necessari actualitzat, totes les condicions del permís de la instal·lació i que aquesta compleix les condicions del permís.

La transposició d’aquest precepte la trobem a l’article 25 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificat per la Llei 5/2013, d’11 de juny, que estableix en essència el mateix que la DEI.

A més, la normativa sectorial d’atmosfera, residus i aigües, juntament amb la integració entre els diferents vectors que estableix la Llei 16/2002 en varis dels seus preceptes, porta a concloure que la revisió de l’autorització ambiental ha d’abastar no només tot allò que es derivi de les decisions sobre les conclusions de les MTD sinó també tot allò que es derivi de la normativa sectorial (atmosfera, residus i aigües).

Les activitats que actualment es poden veure incloses en aquestes revisions a Catalunya es corresponen a amb les que facin:

  • Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones per dia (epígraf 6.4 de la Directiva 2010/75/UE)
  • Eliminació o aprofitament de canals o restes d’animals amb una capacitat de tractament superior a 10 tones per dia (epígraf 6.5 de la Directiva 2010/75/UE)
  • Tractament independent d’aigües residuals no contemplat en la Directiva 91/271/CEE, sempre que la càrrega contaminant principal procedeixi de les activitats recollides en les conclusions sobre les MTD d’escorxadors. (epígraf 6.11 de la Directiva 2010/75/UE)

D’acord amb el previst a l’article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.1 cobertes per les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles, ha d’ésser revisada d’ofici per l’òrgan ambiental a l’efecte de renovar-la. Per tant, s’emetran un seguit de resolucions individuals per a cadascuna de les activitats afectades per a iniciar el procediment de revisió.

El procediment per aquests tipus de revisions, es regula als articles 62 i 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, a l’article 25 de la llei 16/2002, d’1 de juliol i a l’article 16 del Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, que desenvolupa aquesta Llei. L’article 16 del Reial Decret 815/2015, de 18 d’octubre, acaba remetent a l’article 15, apartats 3 a 11 del mateix Reglament.

Les resolucions que regulen aquest procediment començaran a notificar-se a partir del mes d’abril d’enguany.

 

Font: Generalitat de Catalunya - Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental