TÈCNICS HABILITATS PER A L’ELABORACIÓ DELS PLANS DE GESTIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES

01/04/2022

L’article 67.3 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, estableix que les activitats ramaderes de l’annex III subjectes al règim de comunicació no incloses en l’apartat anterior han de presentar, a més de la documentació establerta pel seu article 52.3, el pla de dejeccions ramaderes de l’explotació, el qual ha d’estar elaborat i signat per una persona tècnica habilitada pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia. Això mateix s’aplica als plans de gestió de dejeccions ramaderes en el cas de centres de gestió de dejeccions ramaderes que s’englobin dins l’Annex III, i també als plans de gestió agrària dels productes obtinguts en el cas d’instal·lacions que tracten dejeccions ramaderes soles o barrejades amb altres materials orgànics, que s’englobin dins l’Annex III i no incloses en l’apartat anterior. L’esmentat article estableix que, en qualsevol cas, el pla de gestió ha d’estar elaborat d’acord amb la normativa vigent i amb els criteris tècnics aprovats per resolució de la direcció general competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

Els primers criteris tècnics per a l’elaboració dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes per personal tècnic habilitat van ser aprovats per la Resolució AAM/1286/2015, de 10 de juny, la qual va ser modificada per la Resolució ARP/878/2017, de 12 d’abril.

L’article 35.2 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, estableix que els plans de gestió de dejeccions ramaderes els han de redactar persones tècniques habilitades pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

L’entrada en vigor de l’esmentat Decret 153/2019 ha canviat substancialment determinats aspectes relatius als plans de gestió de dejeccions ramaderes, de manera que és procedent actualitzar els criteris tècnics perquè siguin del tot coherents amb aquest decret.

Aquests criteris tècnics són els que han de seguir les persones tècniques habilitades a l’hora d’elaborar els plans de gestió de dejeccions ramaderes regulats al Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

INFORMACIÓ RELACIONADA