Altres instal•lacions tècniques i serveis

- Estudis d’impacte ambiental.

- Instal·lacions de domòtica, regulació i control

- Instal.lacions de xarxes d'aigua i sanejament

- Instal.lacions de ventilació

- Fred Industrial

- Xarxes i instal.lacions tècniques en projectes d'urbanització 

- Direcció ,gestió i control d’obra

- Certificats finals d’obra

- Estudis acústics

- Informes i peritatges

- Assessoraments d'estalvi energètic

...