Assessorament i gestions tècniques

Donem suport tècnic a professionals, estudis d’arquitectura i altres oficines d’enginyeria tant per la redacció de projectes i estudis específics com per a portar les Direccions d’Obra i controls externs de qualitat de les instal·lacions.

Realització de projectes integrals d’instal·lacions per a complementar projectes d’arquitectura. Estudis i assessoraments per donar compliment al CTE (DB-SI, DB-SUA, DB-HE, DB-HS) i als Reglaments de seguretat aplicables. Amidaments i pressupostos detallats de les instal·lacions ,memòries ,plànols i plecs de condicions tècniques.

També realitzem tot tipus de gestió tècnica amb les Administracions Públiques, Ajuntaments i empreses subministradores.