Certificació energètica d'edificis

Àmbit d’aplicació
Edificis de nova construcció i edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor. 

Exclusions
Els edificis existents de vivendes, l’ús dels quals siguin inferior a quatre mesos a l’any o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25 % del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any, sempre que així consti mitjançant declaració responsable del propietari. 

Etiqueta d’eficiència energètica
S'ha d’incloure en tota oferta, promoció i publicitat adreçada a la venda o lloguer de l’edifici o unitat de l’edifici i de forma clara i inequívoca haurà de figurar si es refereix al CEE del projecte o al de l’edifici acabat. 

Validesa
El certificat té una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.