Formació

Si estas interessat a cursar una formació d'operador de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal sol·licita informació dels mateixos


Normativa vigent i formació sobre PEMP: Plataformes Elevadores Mòbils de Personal

En el següent article t’informem sobre la normativa vigent i formació sobre Plataformes Elevadores Mòbils de Personal

Normativa vigent sobre PEMP

La majoria estan basades en la legislació vigent de prevenció de riscos laborals, que és a través del Ministeri de Treball qui limita o indica cada apartat al respecte.

A la pràctica el que ens interessa com a operadors i com empreses, és que sigui una formació realment pràctica, actual i sobretot d'acord amb els requeriments normatius, que proporcioni els coneixements preventius i també la capacitat per a realitzar qualsevol maniobra i operació amb una PEMP.

Formació sobre Plataformes Elevadores Mòbils de Personal

La Norma UNE 58451: 2014 té com a objectiu definir els punts clau de la formació de PEMP, necessari en l'actualitat per a tots els treballadors que realitzin treballs en alçada mentre manegen o estan sobre una plataforma elevadora mòbil.

Per a això, es basa en el desenvolupament, entre d'altres, els següents apartats:

 1. Objectius de la formació
 2. Classificació i tipus de PEMP
 3. Definicions i parts fonamentals
 4. Contingut teòric i pràctic

1. Objectius de la formació

 • Aportar al treballador la formació necessària sobre la utilització de les plataformes.
 • Aportar també informació sobre els riscos específics derivats del seu ús.
 • Donar compliment a la normativa preventiva vigent: Llei 31/95, RD 1215/97, Uneix 280, NTP 1039 i 1040; tant per als treballadors com les empreses.
 • Facilitar els coneixements teòrics necessaris referents a prevenció de riscos i a les pròpies màquines.
 • Dotar el treballador de les habilitats pràctiques imprescindibles per a realitzar les maniobres bàsiques en condicions de seguretat.

2. Classificació i tipus de PEMP

En funció de la projecció vertical de el centre de gravetat es divideixen en 2 grups:

 • Grup A: Són les que la projecció vertical del centre de gravetat de la càrrega està sempre a l'interior de les línies de bolcada.
 • Grup B: Resta de PEMP.

En funció de les seves possibilitats de translació, es divideixen en tres tipus:

 • Tipus 1: La translació només és possible si la PEMP es troba en posició de transport.
 • Tipus 2: La translació amb la plataforma de treball en posició elevada només es controla per un òrgan situat en el xassís.
 • Tipus 3: La translació amb la plataforma de treball en posició elevada es controla per un òrgan situat a la plataforma de treball.

3. Definicions

Què és una Plataforma Elevadora Mòbil de Personal?

PEMP: Màquina mòbil destinada a desplaçar persones fins a una posició de treball, on porta a terme tasques des de la plataforma, amb la intenció que les persones entrin i surtin de la plataforma de treball només des de les posicions d'accés a nivell de terra o sobre el xassís.

Aquestes plataformes consisteixen, com a mínim, en una plataforma de treball amb controls o òrgans de servei, una estructura extensible i un xassís.

No s'aplica als següents equips:

 • Elevadors de persones instal·lats permanents.
 • Elevadors de lluita contra incendis.
 • Cistelles no guiades i suspeses.
 • Llocs de conducció elevables.
 • Comportes elevadores.
 • Plataformes de treball sobre màstil.
 • Materials i equips elevadors per a fires i atraccions.
 • Taules elevadores d'alçada inferior a 2 m.
 • Ascensors d'obra per a persones i mercaderies

4. Contingut teòric i pràctic

Contingut teòric:

 • Legislació i normativa al respecte
 • Classificació i tipus de Plataformes
 • Característiques i descripcions
 • aplicacions actuals
 • Seguretat abans de posar en marxa la màquina
 • Llocs de comandament
 • Entorn de treball
 • Anivellament de la màquina
 • Perills i factors de risc
 • Mesures de protecció i prevenció
 • Normes de seguretat degudes a altres riscos
 • Posada en marxa
 • Normes específiques durant l'ús
 • Normes a l'finalitzar els treballs
 • Equips de protecció individual
 • Manteniment
 • Revisions

Contingut pràctic:

 • Introducció de la màquina
 • Reconeixement d'entorn i senyalització de la zona de treball
 • Reconeixement visual perimetral
 • Components principals
 • Comprovacions i inspecció prèvies
 • Posada en marxa i parada de les PEMP
 • Procediments correctes de les funcions de seguretat
 • Maniobrabilitat de la màquina
 • Rescat i baixada d'emergència
 • Procediment adequat per estacionar la màquina