EQUIP HUMÀ

L’equip de BELLMÀS ENGINYERS ASSOCIATS està format per enginyers industrials, agroalimentaris, tècnics i arquitectes tècnics, amb titulació i formació complementària en disseny i execució d’instal•lacions, gestió, direcció d’obra, control del manteniment i consultors assesors de plans de seguretat i salut lligades a l’execució de activitats industrials i de serveis.

L’experiència, esperit corporatiu i la responsabilitat de l’equip humà que forma BELLMAS ENGINYERS ASSOCIATS permet respondre als reptes constants del sector aportant solucions tècniques eficients.

Addicionalment, apostem per  incorporar talent jove al nostre equip a través de programes de pràctiques de la Universitat de Girona.