Llicències d’activitats i avaluacions ambientals

La Llei 20/2009 ,de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats descriu la tipologia del procediment i de projecte a realitzar en funció de l'impacte ambiental que pot ocasionar l'activitat.

Així mateix la Llei 16/2015 ,de 21 de Juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat economica ,classifica algunes activitats en 2 annexes: Annex I. Activitats sotmeses a règim de declaració responsable i Annex II .Activitats sotmeses a règim de comunicació

El servei que oferim és la realització de projectes,assessorament tècnic, tramitació de llicències a l'Administració competent ,seguiment i direcció d'obra  i certificació i legalització de l'activitat.